top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Uitgangspunten

De website van Luxury Sports Company S.P.R.L. (verder : LSC) richt zich enkel tot natuurlijke personen en rechtspersonen die de producten van LSC gebruiken in het kader van hun professionele activiteiten (verder: de Klant), en niet tot consumenten.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die wordt geplaatst bij LSC en op elke overeenkomst die wordt afgesloten met LSC, met uitsluiting van de voorwaarden van de Klant, behalve indien LSC een uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking toestaat.

Door te contracteren met LSC gaat de Klant bijgevolg akkoord met alle, zowel de algemene als de bijzondere, voorwaarden.

Daarenboven zijn de verwijzingen naar bijzondere voorwaarden van de Klant die voordien zijn aanvaard of verwijzingen naar andere overeenkomsten niet tegenstelbaar aan LSC, tenzij er hierover een schriftelijk akkoord bestaat tussen de partijen.

1. Registratie en bevestiging van de bestelling

1.1. Navigeren op de website

De Klant kan op de website kennis nemen van de verschillende producten aangeboden door LSC.

 

1.2. Registratie van een bestelling

Indien de Klant een bestelling wenst te plaatsen, kiest hij de gewenste producten door het aanklikken van het vakje « in winkelmand».

Op elk ogenblik kan de Klant :

– een overzicht verkrijgen van de geselecteerde producten door het aanklikken van het vakje “Winkelmand”,

– eventuele fouten die zijn begaan bij het ingeven van de gegevens verbeteren of de bestelling wijzigen door te klikken op het vakje “Winkelmand bijwerken”. De verbetering en de wijziging van de bestelling zijn echter niet meer mogelijk zodra de Klant het vakje “Bestelling plaatsen” heeft aangeklikt,

– de geselecteerde producten bestellen door het aanklikken van het vakje “Bestelling plaatsen”.

Niettegenstaande hetgeen voorafgaat kan de Klant in het kader van een door hem ontvangen promotie genieten van de voordelen die zijn verbonden aan deze promotie door het aanklikken van het vakje “Kortingsbon toepassen”. De Klant geeft vervolgens de promotiecode in die hij heeft ontvangen en plaatst zijn bestelling volgens de hieronder beschreven procedure.
Indien de promotiecode niet zou worden aanvaard door de website, behoudt de Klant de mogelijkheid om van deze promotie te genieten door zijn bestelling via andere kanalen te plaatsen, met uitsluiting van de website.

Om zijn bestelling te bevestigen moet de Klant, nadat hij het vakje “Bestelling plaatsen” heeft aangeklikt, zich identificeren op de website door het ingeven van zijn gebruikersgegevens – gebruikersnaam en wachtwoord – die hij voordien heeft gecreëerd door het aanklikken van het vakje “Account creëren”.
Hierbij moet de Klant het inschrijvingsformulier volledig en op correcte wijze invullen, in het bijzonder de gegevens die noodzakelijk zijn voor zijn identificatie. Voor de natuurlijke personen moeten de naam, de voornaam, het adres, het facturatieadres, het beroep en het BTW nummer worden vermeld. Voor de rechtspersonen moet de maatschappelijke benaming, de vennootschapsvorm, de maatschappelijke zetel – en eventueel de exploitatiezetel -, het facturatieadres, de activiteit en het BTW nummer worden vermeld. Daarenboven moet de Klant een e-mailadres, een gebruikersnaam en een wachtwoord van zijn keuze opgeven dat persoonlijk en vertrouwelijk zal zijn en dat hij nodig heeft om zich later op de website te identificeren.

De bestellingen waarvoor de Klant niet alle vereiste informatie heeft overgemaakt of bestellingen die onduidelijk of foutief zijn, zullen automatisch worden geweigerd.
De Klant aanvaardt dat zijn inschrijving op de website strekt tot het bewijs van zijn identiteit en blijk geeft van de aanvaarding van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.
Zodra de Klant zich geïdentificeerd heeft en het vakje “Bestelling plaatsen” heeft aangeklikt, verschijnt een overzicht van de bestelling op de website.

1.3. Definitieve validatie van de bestelling

Van het ogenblik dat de Klant op het vakje “Bestelling plaatsen” klikt, wordt de bestelling definitief gevalideerd. De verkoop is definitief gesloten vanaf dit ogenblik en de Klant kan eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van de bestelling niet meer aanpassen of corrigeren.

De bestelbon wordt geregistreerd door LSC, op elektronische wijze of op papieren drager, en geldt als bewijs van de contractuele betrekkingen tussen LSC en de Klant.

1.4. Bevestiging van de bestelling

Vanaf het ogenblik dat de verkoop definitief gesloten is, wordt zo snel mogelijk een besteloverzicht per e-mail naar de Klant verstuurd.

In deze bevestiging zijn alle constitutieve bestanddelen opgenomen van de overeenkomst die tussen de partijen is aangegaan en zij vormt het bewijs van de overeenkomst tussen de partijen.

De factuur die aan de Klant wordt gericht bij de levering van de producten zal, naast de producten, ook de prijs en de verzendingskosten van de bestelling vermelden.

2. Prijs

2.1 De prijzen zijn diegene die vermeld zijn in de prijslijst op de website van LSC op het ogenblik van de (verzending van de) validatie van de bestelling.
2.2 Tenzij anders is overeengekomen, en onder voorbehoud van de bepalingen van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zijn de belastingen (inclusief BTW), de transportkosten en de verzekeringskosten niet inbegrepen in de prijs, in de mate dat zij ten laste zijn van de Klant.
2.3 De Klant verbindt zich ertoe zijn BTW nummer mee te delen aan LSC op het ogenblik van de bestelling. Bij gebreke aan een dergelijke mededeling zal de BTW automatische te zijnen laste zijn.
2.4 In geen enkel geval zijn de prijzen naar aanleiding van de validatie van een bestelling bindend voor de volgende bestellingen die door de Klant bij LSC worden geplaatst.

3. Betaalvoorwaarden

3.1 Tenzij anders is overeengekomen moeten de facturen van LSC worden betaald binnen 30 dagen vanaf de datum van facturatie. De betalingen moeten uitsluitend aan LSC gebeuren. Enkel kwijtingen die uitgaan van LSC worden aanvaard.

3.2 Iedere achterstallige – zelfs gedeeltelijke – betaling van een factuur laat van rechtswege, en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlinterest lopen vanaf de vervaldag tegen de interestvoet bepaald door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
Daarenboven zal de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan LSC van 15% op de eisbaar geworden bedragen, met een minimum van 100 €.

3.3 Indien de Klant zijn contractuele verplichtingen niet naleeft, zoals de weigering om de levering in ontvangst te nemen, de niet-betaling van de facturen op de vervaldag, of in geval van faillissement – en onverminderd de bepalingen van artikel 9 – worden alle nog niet vervallen bedragen en facturen uitgegeven door LSC onmiddellijk en automatisch opeisbaar.

3.4 Tot op het ogenblik dat de Klant alle schulden volledig heeft betaald, behoudt LSC zich bovendien het recht voor om geen nieuwe leveringen uit te voeren.

3.5 De uitgifte van een betalingsinstrument of een cheque heeft niet de vernieuwing tot gevolg, en impliceert evenmin de minste afwijking van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.

4. Levering en leveringstermijnen

4.1 LSC verbindt zich ertoe om, in de mate van het mogelijke, de producten te leveren binnen de indicatieve leveringstermijnen die zijn vermeld bij de validatie van de bestelling. Eventuele vertragingen in het kader van de levering kunnen in geen enkel geval recht geven op schadevergoedingen of vergoedingen van eender welke aard.

4.2 De levering gebeurt volgens de Incoterm 2010 « Ex Works », tenzij de partijen anders zijn overeengekomen of anders is bepaald in onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.
Zelfs in het voorgaande geval vallen de risico’s en de gevaren in het kader van de levering van de producten steeds ten laste van de bestemmeling. Het komt bijgevolg toe aan deze laatste om het nodige voorbehoud te maken bij de transporteur, indien dit nodig zou blijken.

4.3 De leveringen gebeuren op basis van de beschikbaarheid. LSC behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen uit te voeren die aan een afzonderlijke facturatie zullen worden onderworpen.

4.4 De producten worden geleverd in een verpakking die wordt gekozen door LSC.

4.5 Een levering van producten met overschrijding van de indicatieve leveringstermijnen wegens redenen buiten de wil van LSC kan op geen enkele wijze de weigering van de producten door de Klant rechtvaardigen, en kan evenmin een grond zijn om een prijsvermindering, een schadevergoeding of de annulering van de bestelling te eisen.

4.6 In alle gevallen van tijdelijke of blijvende overmacht die te wijten is aan gebeurtenissen die de regelmaat van de productie kunnen verstoren (bijvoorbeeld maatregelen genomen door de staat of een andere instelling of orgaan, nieuwe of andere belastingen, de afwezigheid van een levering door de toeleveranciers van LSC, de onbeschikbaarheid of het tekort aan grondstoffen, de onderbreking of de opschorting van het transport en/of de energie) en die de levering van producten kan bemoeilijken of onmogelijk maken, de aanvoer van grondstoffen kan beperken of vertragen en, in elk geval, schade kan toebrengen aan de overeengekomen voorwaarden (bijvoorbeeld bij staking, mobilisering, oorlog, opstand, lock-out, administratieve beperkingen en, in het bijzonder wat betreft de in- en uitvoer van producten, vertragingen in het transport, mankementen aan het materieel, etc..), is LSC vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid en  moet zij in geen geval bewijzen dat het onmogelijk was om de overeenkomst uit te voeren of dat de omstandigheden onvoorzienbaar waren. LSC kan zich bovendien beroepen op gevallen van overmacht die worden vastgesteld of opgeworpen door haar toeleveranciers. Indien het geval van overmacht tijdelijk is, worden de leveringstermijnen geacht verlengd te zijn –  op redelijke wijze – in het voordeel van LSC.

5. Uitvoering van de bestelling

5.1 De bestellingen worden uitgevoerd voor zover de beschikbare stock dit toelaat.

5.2 De gegevens of de eventuele informatie over de kenmerken en de technische specificaties van producten op de website zijn niet bindend in de mate dat er niet uitdrukkelijk naar wordt verwezen in de bestelling.

5.3 Bovendien behoudt LSC zich wat betreft de meegedeelde gegevens het recht voor verbeteringen en wijzigingen – hierin begrepen esthetische – aan te brengen aan haar producten die zij opportuun of noodzakelijk acht. De Klant heeft in dat verband niet het recht om dit te betwisten, eventuele lopende bestellingen te annuleren en/of aanspraak te maken op schadevergoedingen of prijsverminderingen.

 

6. Klachten

6.1 Om de conformiteit van de levering met de bestelling na te gaan moeten de producten worden geverifieerd en gecontroleerd op het ogenblik van de inontvangstneming van de levering. Eventuele verschillen met betrekking tot de hoeveelheid, de kwaliteit, het soort of het type van de geleverde producten moeten altijd schriftelijk worden gemeld – ook per fax – binnen een termijn van 15 (vijftien) dagen na de inontvangstneming van de levering. Hierbij moeten alle gegevens worden vermeld die LSC in staat stellen om onmiddellijk een controle uit te voeren. Na deze periode worden de producten geacht volledig te zijn aanvaard door de Klant.

6.2 Voor zover dit haar kan worden toegerekend, verbindt LSC zich ertoe om elk conformiteitsgebrek (defect) van de producten dat zich voordoet binnen 24 maanden (behalve indien anders gestipuleerd)  na de levering van de producten aan de Klant te herstellen, op voorwaarde dat LSC het gebrekkig karakter van de betrokken producten heeft aanvaard conform artikel 6.3 van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. LSC acht zich gevrijwaard van elke waarborg voor verborgen gebreken, hierin begrepen gebreken met betrekking tot de intrinsieke kwaliteit van de producten en deze met betrekking tot de inhoud van het product, in een stof of een element dat integraal deel uitmaakt van het product.

6.3 In geval van een gebrek aan conformiteit moet de klacht op straffe van verval door de Klant schriftelijk – ook per fax – worden gestuurd naar LSC binnen een termijn van 8 (acht) dagen die volgen op de ontdekking van het gebrek door de Klant (voor de gebreken die zijn vastgesteld conform artikel 6.2 van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden).
De Klant moet in zijn klacht op nauwkeurige wijze het vastgestelde gebrek en het betrokken product verduidelijken. De producten waarvoor een klacht is ingediend moeten onmiddellijk ter beschikking worden gesteld van de verantwoordelijken van LSC voor controle van het aangegeven gebrek. De klachten die eventueel worden aanvaard door handelsagenten van LSC kunnen niet worden geacht te zijn aanvaard door LSC zelf.
LSC deelt aan de Klant mee of het gebrek al dan niet wordt aanvaard. Deze mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 (vijftien) dagen vanaf de controle van de producten, en bij afwezigheid van een controle, binnen een termijn van 15 (vijftien) dagen vanaf de ontvangst van de klacht. Indien LSC geen standpunt inneemt binnen de voormelde termijn wordt de klacht geacht te zijn afgewezen.

6.4 Eventuele geschillen leiden niet tot de ontbinding van de overeenkomst (bestelling) maar eerder, naar het vrije oordeel van LSC, tot de herstelling of de gratis vervanging van de producten die gebrekkig zijn gebleken, tenzij er een andere beslissing wordt genomen wegens de onmogelijkheid om een van de voorgaande herstelwijzen toe te passen. Met voorbehoud voor bedrog of zware fout sluiten de voorgaande bepalingen elke aansprakelijkheid van LSC uit die op een of andere manier voortvloeit uit de geleverde producten of uit hun herverkoop. In het bijzonder kan geen enkele vergoeding en/of schadevergoeding worden geëist voor eender welke schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het niet-gebruik of uit het beperkte gebruik van de producten.

6.5 LSC is niet aansprakelijk voor de achterlating, de aftakeling, wijzigingen en/of onachtzaamheid bij het gebruik van de producten en evenmin voor het oneigenlijk gebruik van producten, de onachtzame bewaring van deze of in geval van overmacht. Eventuele geschillen met betrekking tot één levering ontslaan de Klant niet van de verplichting om de overige producten van de betrokken bestelling in ontvangst te nemen.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van de verkochte producten gaat niet over op de Klant tot de volledige betaling van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, kosten en intresten is tussengekomen.

7.2 LSC is gerechtigd de teruggave te eisen van de producten die niet volledig zijn betaald en hierbij de bedragen in te houden die reeds zijn betaald als compensatie voor schade en intresten.

7.3 De risico’s verbonden aan de producten worden daarentegen overgedragen aan de Klant bij de levering van de goederen conform artikel 4 van de algemene verkoopsvoorwaarden.

7.4 Het is de Klant toegestaan de producten te verkopen tijdens de normale uitoefening van zijn activiteit, met dien verstande dat, indien de Klant de producten aan derden verkoopt alvorens volledig betaling aan LSC heeft plaatsgevonden, de Klant zich verbindt om de verkoopprijs van de producten aan te wenden voor de betaling van de aan LSC verschuldigde bedragen.

7.5 Indien de Klant het voorwerp uitmaakt van een faillissements- of insolvabiliteitsprocedure, met uitsluiting van de procedure die is opgenomen in de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, verbindt hij zich ertoe om LSC hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen zodat deze, zonder voorafgaande mededeling, het bezit van de producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust kan terugnemen. In de voormelde gevallen verbindt de Klant er zich eveneens toe om LSC met het oog op de teruggave toegang te verlenen tot de verkooppunten of enige andere plaats waar de producten zich zouden kunnen bevinden. De Klant moet in elk geval de kosten dragen die verbonden zijn aan deze teruggave.

7.6 De Klant onthoudt zich van elke handeling of gedraging die de identificatie (door LSC) van de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zou kunnen verhinderen. De Klant moet daarnaast een verzekeringspolis onderschrijven die een gepaste vergoeding voorziet voor LSC in geval van verlies of schade aan de producten, of in geval aan derden schade of letsels worden toegebracht door de producten.

7.7 Solden en outlet worden niet teruggenomen noch omgeruild. Dit zijn dezelfde voorwaarden als in de winkel.

8. Intellectueel eigendomsrecht

8.1 De website is uitsluitend bestemd voor een persoonlijk gebruik.

8.2 LSC behoudt het volledige en exclusieve eigendomsrecht van de verschillende gegevens die op de website worden overgedragen en kan deze te allen tijde wijzigen zonder enige voorafgaande kennisgeving.

8.3 Alle zowel visueel als sonoor gebruikte merknamen, teksten, commentaren, naslagwerken, illustraties en afbeeldingen die op de website worden weergegeven zijn volledige en exclusieve eigendom van LSC of van zijn toeleveranciers en partners.

8.4 Tenzij een voorafgaande en schriftelijke toestemming is gegeven door LSC, wordt iedere gehele of gedeeltelijke reproductie of kopie van de website en zijn inhoud beschouwd als vervalsing. Deze kan een burgerlijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid tot gevolg hebben.

8.5 Het maken van hypertekst-links naar de Website is uitdrukkelijk verboden, tenzij er voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is gegeven door LSC.

8.6 LSC kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor foutieve informatie op de website.

8.7 LSC levert alle redelijke inspanningen om virussen te voorkomen. Zij kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor virussen.

9. Uitdrukkelijke ontbindingsclausule

Indien de Klant een van zijn contractuele verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet uitvoert, moeilijkheden worden vastgesteld bij de betaling, de solvabiliteit van de Klant verdwijnt of vermindert of, op meer algemene wijze, de economische weerstand van de Klant verdwijnt of vermindert, heeft LSC het recht om de lopende bestellingen op te schorten of te annuleren, of de levering van de producten ondergeschikt te maken aan het verschaffen (door de Klant) van passende betalingswaarborgen. Indien de Klant deze waarbogen niet kan verschaffen, heeft LSC het recht om de overeenkomst tussen de partijen onmiddellijk te beëindigen zonder dat de Klant recht heeft op enige vergoeding.

10. Aansprakelijkheid

LSC wijst formeel elke verantwoordelijkheid af voor schade die zou zijn veroorzaakt door een gebrek of een defect aan een van haar producten.
De aanvaarding van de levering conform artikel 6.1 van deze algemene verkoopsvoorwaarden vrijwaart LSC van elke aansprakelijkheid voor het gebruik van de producten.

11. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonlijke gegevens

Het beheer van de persoonlijke gegevens van de klant door LSC (Chaussée Romaine nr. 254, 4300 – WAREMME), verantwoordelijke voor de verwerking, heeft als doel de aanvaarding en de behandeling van de bestelling, de realisatie van statistieken en testen, het globaal beheer van de klantenrelaties en de commerciële informatieverstrekking in verband met productpromoties en diensten van handelspartners.
De verwerking van persoonlijke gegevens op de website is conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De klant heeft te allen tijde het recht om deze gegevens in te zien en te laten wijzigen, verbeteren of verwijderen door een brief te richten aan LSC (LSC S.C.R.L. – Chaussée Romaine, 254 à 4300 – WAREMME) of een e-mail aan info@LSC.be, waarbij een kopie is gevoegd van de identiteitskaart (recto verso) of, voor rechtspersonen, een kopie van de identiteitskaart (recto verso) van de persoon die gemachtigd is om op te treden voor de rechtspersoon, samen met een document waaruit deze machtiging blijkt.
De nominatieve gegevens die betrekking hebben op de Klant mogen met het oog op directe marketingdoeleinden aan de partners van LSC worden meegedeeld, tenzij de Klant zich hiertegen uitdrukkelijk heeft verzet in een brief of een e-mail.
Bijkomende inlichtingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van gegevens van persoonlijke aard kunnen worden bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat nr. 139, B-1000 Brussel.

12. Cookies

De website gebruikt cookies.
De Klant heeft de mogelijkheid om het gebruik van cookies te weigeren door zijn internetbrowser op die wijze te configureren maar zal in dat geval niet kunnen genieten van alle functies van de website.

 

13. Rechtsstelsel – bevoegde rechtbanken

Alle verkopen door LSC, evenals onderhavige algemene voorwaarden, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Bij een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Luik bevoegd, onder voorbehoud van de mogelijkheid voor LSC om de vordering in te leiden voor de rechtbank van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de Klant.

bottom of page